من مشاوره می‌خواهم

محمد باقر مرادی

سوابق علمی

 • کارشناسی مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد کرج
 • کارشناسی ارشد کارآفرینی- ایجاد کسب و کار دانشگاه تهران
 • دانشجوی دکتری مدیریت کارآفرینی دانشگاه آزاد قزوین
 • تاليف کتاب الگوي رفتاري DISC و کاربرد آن در بهره وري فردي/سازماني  مهرماه ۱۳۹۴
 • تاليف کتاب “مدل جهانی ديسک معجزه ارتباطات در هزاره سوم ”  بهمن ۱۳۹۴

تجارب کاری

 • همكاري با سازمان بازرسي در ارزيابي فرايند آموزش در سازمان هاي دولتي ( جهاد كشاورزي و وزارت بازرگاني )
 • مشاوره در سازمان انبارهاي عمومي در زمينه آموزش و بهبود سيستم هاي توسعه منابع انساني
 • مشاوره و همكاري با شركت مگفا در اجراي آموزش هاي الكترونيكي
 • مشاوره و همكاري با دانشگاه جامع علمي كاربردي ايران خودرو
 • انجام پروژه مطالعاتي نيازسنجي آموزشي در شرکت مهندسي توسعه گاز ايران
 • مدير اجرايي کميسيون آموزش ، انجمن آموزش و توسعه منابع انساني ايران
 • طراحي و استقرار تست DISC و ايجاد کلينيک کسب و کار ايرانيان
 • همکاري با موسسه يادآپ در توليد فيلم آموزشي DISC
 • ارائه برنامه در شبکه تلوزيوني جام جم با عنوان ” رفتار شناسي مشتري بر مبناي DISC “