نوشته‌ها

81314012-5953408

بخش صنعت و معدن هفت هزار و 500فرصت شغلی جدید ایجاد کرد

/
رییس سازمان صنعت معدن تجارت هرمزگان گفت:نزدیک به هفت هزار و 500نف…