نوشته‌ها

آموزش کارآفرینی، کارآفرینان بزرگ، کارآفرینی

حل مشکل بنگاههای تولیدی با آموزشهای مهارتی

/
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نبود تفکر دانش‌بنیان و بی‌توج…