نوشته‌ها

4-1049

طرح الحاق سه بند به مواد قانون تشکیل شورای عالی اشتغال ابلاغ شد

/
قانون الحاق سه بند به مواد ۲ و ۴ و اصلاح ماده ۶ قانون تشکیل شورای‌ عال…