نوشته‌ها

چگونه هدفگذاری در زندگی انجام دهیم؟

هدفگذاری در زندگی با مدل Price

/
کنت بلانچارد در کتاب ارزشمند سیری در کمال فردی مدلی را برای ت…