نوشته‌ها

hamayesh

برگزاری نخستین دوره جامع مدیریت عالی تعاونی‌ها

/
نخستین دوره جامع سمینار مدیریت راهبردی کسب وکار با هدف بهره‌گیری از مها…