نوشته‌ها

مدیریت پول در زندگی

ادبیات ثروتمندان در مدیریت پول

/
تحقیقاتی که از ثروتمندان به‌عمل‌آمده است، نشان می‌دهد که این قشر جامعه…
چگونه هدفگذاری در زندگی انجام دهیم؟

هدفگذاری در زندگی با مدل Price

/
کنت بلانچارد در کتاب ارزشمند سیری در کمال فردی مدلی را برای ت…